Wymagania edukacyjne z muzyki klasa 4

Pobierz

Język angielski 7 wymagania i kryteria oceniania.WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA IV "LEKCJA MUZYKI"- WYD.. Sposób informowania uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) o postępach w nauce.. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: • poprawnie i z niewielką pomocą nauczyciela śpiewa pieśni i piosenki jednogłosowe, • poprawnie i z niewielką pomocą nauczyciela gra kilka melodii oraz akompaniamentów doWymagania edukacyjne z przedmiotu Muzyka kl. IV "Lekcja muzyki" wyd.. Elementy dzieła muzycznego 1.1.Szczegółowe wymagania edukacyjne z muzyki w klasach 4 "Klucz do muzyki'' WSiP Na ocenę celującą uczeń: - Bardzo dobrze śpiewa poznane piosenki pod względem dykcji, dynamiki i artykulacji.. 3.Uczeń powinien być przygotowany do każdej lekcji i mieć odrobioną, o ile była zadana, pracę domową.Wymagania edukacyjne klasa IV z przedmiotu muzyka w Szkole Podstawowej im.. 2.Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji pomoce takie jak: podręcznik, zeszyt przedmiotowy.. Język angielski 5 wymagania i kryteria oceniania.. Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji pomoce naukowe, takie jak: podręcznik, zeszyt.Klasa 4: wymagania_muzyka_kl._4.. OGÓLNE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA LEKCJACH MUZYKI: Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć.. Gra na instrumencie melodycznym, np.Szczegółowe wymagania edukacyjne z muzyki dla kl 4 Nr..

Wymagania edukacyjne 1.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 1 Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie, na zajęciach z muzyki bierze się przedeWYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA IV "Lekcja muzyki"- WYD.. I.1.1, I.1.3, I.3.1, II.1.1Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy IV szkoły podstawowej Temat (rozumiany jako lekcja) Wymagania na ocenę dopuszczającą Uczeń: Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń: Wymagania na ocenę dobrą Uczeń: Wymagania na ocenę bardzo dobrą Uczeń: Wymagania na ocenę Celującą Uczeń: Dział 1.. 2 • częściowo rozpoznaje różne odgłosy; • z dużą pomocą poszukuje niekonwencjonalnych źródeł lub sposobów wydobycia dźwięku z otoczenia;Wymagania edukacyjne opracowane zostały w oparciu o: program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej "Lekcja muzyki" wydawnictwa "Nowa Era"..

Klasa 5: wymagania_muzyka_kl._5.

: NOWA ERA według nowej podstawy programowej TREŚCI KONIECZNE- STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń , który • uczęszcza na zajęcia • sporadycznie pracuje, prowadzi zeszyt przedmiotowy,WYMAGANIA EDUKACYJNE Muzyka klasa 4 Wymagania na ocenę śródroczną Ocena Wymagania Uczeń: Dopuszczająca Wiadomości i umiejętności: z pomocą nauczyciela zaśpiewa fragment poznanej piosenki z pomocą nauczyciela potrafi wymienić dwa instrumenty perkusyjne z pomocą nauczyciela rozpoznaje i nazywa 3 nuty na pięciolinii w obrębie oktawy Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.. Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy IV szkoły podstawowej Zagadnienia tematyczne Wymagania na ocenę dopuszczającą Uczeń: Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń: Wymagania na ocenę dobrą Uczeń: Wymagania na ocenę bardzo dobrą Uczeń: Wymagania na ocenę Celującą Uczeń: Dział 1.WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI DLA KLASY IV NA ROK 2021/2022 Ocenie podlegają następujące elementy: 1..

Klasa 7: wymagania_muzyka_kl._7.

Odgłosy otaczającego świata.. Poprawnie interpretuje słowa i melodię.. lekcji i temat Ocena Katalog wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny szkolne 1.. Piosenka jest okazją do pierwszego wspólnego muzykowania i do rozpoznania stopnia rozśpiewania klasy.. Ocena niedostateczna Uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą Ocena dopuszczająca Uczeń: • potrafi zagrać na dzwonkach gamę z pomocą nauczycielaWYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI STANDARDY WYMAGAŃ 1.Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć.. Ucze ń: Wykazuje szczególne zainteresowanie muzyk ą X Orientuje si ę w bie Ŝących wydarzeniach muzycznych w kraju i na świecie (konkursy, festiwale, premiery) X Potrafi uzasadni ć swoje upodobania muzyczne XWYMAGANIA EDUKACYJNE MUZYKA klasa 4 - Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwości.. Język niemiecki Klasy 7- 8 : Wymagania_j._niemiecki_kl._7- 8_ Język hiszpańskiJęzyk polski klasa 8 wymagania na poszczególne oceny (nowa podstawa) Wychowanie fizyczne 4-8 zasady oceniania.. - Utwory opanowane na lekcji gra na dzwonkach bezbłędnie - Samodzielnie wykonuje i odczytuje z .4 Szczegółowe wymagania na nast ępuj ące stopnie KLASA V - MUZYKA Wymagania dop.. Dział Temat Poziom wymagań ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca NE nauczyciela..

Klasy 4 - 8 : wymagania wych.

lub sposobów wydobycia dźwięku z otoczenia; • zna 4 fakty z .Wymagania edukacyjne z muzyki klasa 4 Szkoła Podstawowa nr 209 w Warszawie I półrocze Uczeń ma możliwość poprawy każdej oceny.. Wykonać ćwiczenia kształcące aparat głosowy, słuch muzyczny, poczucie rytmu i dykcję.. M. Konopnickiej w Ochotnicy Górnej.. Język angielski 4 wymagania i kryteria oceniania.. - Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji pomoce naukowe, takie jak: podręcznik, zeszyt i flet prosty lub dzwonki chromatyczne (w ramach programu nauczania).Szczegółowe wymagania z muzyki dla kl 4 .. dobrowolny i odbywa się na zajęciach edukacyjnych.. - Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia na zajęciach.. kl. 4- 8 Plastyka Klasa 4 - 7: wymagania_plastyka_kl._4 -7.. Zaśpiewać w grupie poprawnie melodycznie i rytmiczne, z zalecaną interpretacją poznane w ciągu roku pieśni artystyczne i piosenki ( w tym obowiązkowo hymn państwowy i hymn szkolny).. Władysława Ciasia w Regnowie Wymagania sformułowano w oparciu o "Program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej" autorstwa Moniki Gromek, Grażyny Kilbach "Lekcja muzyki"WYMAGANIA EDUKACYJNE NA LEKCJACH MUZYKI W KLASACH 4-7 Ocenę celującą otrzymuje uczeo, który: .. • zna podstawowe terminy muzyczne z programu danej klasy, • podaje nazwiska wybitnych kompozytorów z programu .. Klasa 6: wymagania_muzyka_kl.6.. K.Penderecki - Fluorescencje Zwrotka, refren.OGÓLNE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA LEKCJACH MUZYKI: - Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć.. Wychowanie fizyczne.. Podczas wystawiania oceny za śpiew należy wziąd podWymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z muzyki w klasie 4 dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca śródroczna - zna terminy: gama, nazwy solmizacyjne dźwięków, fonogestyka -zna nazwy literowe dźwięków,Klasa IV W wyniku nauczania muzyki uczeń powinien: 1.. - Obowiązkowe są testy sprawdzające wiedzę, sprawdziany i odpowiedzi ustne.Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z przedmiotu muzykaklasa 4 w Szkole Podstawowej im.. 3.• zna podstawowe terminy muzyczne z programu danej klasy, • podaje nazwiska wybitnych kompozytorów z programu danej klasy.. Nowa Era wg nowej podstawy programowej.. CZYM JEST MUZYKA?. "Muzyczna powitanka" i taniec powitalny pozwalają uczniom doświadczyć odmienności lekcji muzyki w zestawieniu z zajęciami z innych przedmiotów.. Śpiew: • poprawność muzyczna, • znajomość tekstu piosenki, • ogólny wyraz artystyczny, 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt