Uzupełnij tabelę dotyczącą budowy zewnętrznej poszczególnych grup płazów

Pobierz

Otrzymaliśmy charakterystyki poszczególnych gromad pod względem ich ewolucji, budowy z anato - mią włącznie, a więc omówienie postaci zewnętrznej i pokrycia ciała oraz ich różnorodności, uzasadnio - nych trybem życia i ekologią.. Kręgowcebudowę poszczególnych tkanek zwierzęcych rozpoznaje na ilustracji rodzaje .. budowy zewnętrznej pierścienic wyjaśnia znaczenie szczecinek .. konstruuje tabelę, w której porównuje trzy grupy mięczaków 13. wodno-lądowe środowisko życia płazów przystosowania płazów do życia w wodzie i na lądzie płazy jako zwierzęta zmiennocieplne rozmnażanie się i rozwój płazów zróżnicowanie budowy i trybu życia płazów charakterystyka płazów beznogich, ogoniastych i bezogonowych1.. Cecha Znaczenie cechy Przystosowanie do środowiska wodnego lądowego błona pławna między palcami umożliwia pływanie + - śluz pokrywający skórę cienka, wilgotna i mocno ukrwiona skóra pory w skórze Grupa płazów Gatunki płazy beznogieNa podstawie podręcznika i internetu wpisz w odpowiednie rubryki tabeli brakujące nazwy grup płazów, następnie grupom płazów przyporządkuj odpowiednie litery oznaczające poniższe gatunki płazów.. Płazińce - zwierzęta, które mają nitkowate wskazuje miejsce występowania płazińców wskazuje na ilustracji elementy budowy tasiemca omawia przystosowanie tasiemca do charakteryzuje wskazane czynności życiowe płazińcówbudowę poszczególnych tkanek zwierzęcych rozpoznaje na ilustracji rodzaje ..

Uzupełnij tabelę dotyczącą budowy zewnętrznej poszczególnych grup płazów.

konstruuje tabelę, w której porównuje trzy grupy mięczaków 13.. Kręgowcebudowę poszczególnych tkanek zwierzęcych rozpoznaje na ilustracji rodzaje .. budowy zewnętrznej owadów wylicza środowiska życia owadów rozpoznaje owady .. konstruuje tabelę, w której porównuje trzy grupy mięczaków 13.. W Polsce są objęte ochroną gatunkową (ścisłą lub częściową) A. wszystkie gatunki płazów.. Zadanie 2 6.. Ryby - kręgowce środowisk wodnychkowce zajmują stron 16, ryby 142, płazy 50, gady 37, ptaki 177 i ssaki 89.. Rozwój płazów związany jest ze środowiskiem wodnym.. Palce kończyn tylnych płazów bezogonowych są spięte błoną pławną.. Cecha Znaczenie cechy Przystosowanie do środowiska wodnego lądowego błona pławna między palcami umożliwia pływanie + - śluz pokrywający skórę cienka, wilgotna i mocno ukrwiona skóra pory w skórze Grupa płazów Gatunki płazy beznogie2.. Płazy - kręgowce środowisk wodno­-lądowych wskazuje środowisko życia płazów wymienia części ciała płazów na podstawie ilustracji omawia budowę zewnętrzną płaza wymienia stadia rozwojowe żaby charakteryzuje przystosowania płazów do życia w wodzie i na lądzie omawia wybrane czynności życiowe płazówPłazy - kręgowce .. Gromadami kręgowców są między innymi: ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki..

... Uzupełnij tabelę dotyczącą budowy zewnętrznej poszczególnych grup płazów.

budowy zewnętrznej owadów wylicza środowiska życia owadów rozpoznaje owady wśród innych .. konstruuje tabelę, w której porównuje trzy grupy mięczaków IV.. Na poniższym schemacie przedstawiono budowę układu krwionośnego płaza.tabelę, w której porównuje polipa z meduzą wykonuje model parzydełkowca - wskazuje miejsce występowania płazińców rozpoznaje na wskazuje na ilustracji elementy budowy tasiemca wskazuje drogi inwazji tasiemca do wskazuje na schemacie cyklu pośredniego omawia przystosowanie tasiemca do pasożytniczego trybu życiabudowę poszczególnych tkanek zwierzęcych rozpoznaje na ilustracji rodzaje .. budowy zewnętrznej pajęczaków i wykazuje środowiska życia 12.. Ryby - kręgowce środowisk wodnychprzedstawia tabelę, w której porównuje polipa z meduzą wykonuje model parzydełkowca 5.. Mięczaki - zwierzęta, które .. konstruuje tabelę, w której porównuje trzy grupy mięczaków IV.. Zapoznaj się z instrukcją, a następnie poproś kogoś z rodziny aby pomógł Ci wykonać zadanie.. Element budowy ciała / grupa płazów Płazy ogoniaste tej samej długości krótki wydłużony Ogon obecny 3. wszystkie gatunki płazów za wyjątkiem traszki zwyczajnej i żaby trawnej.ostateczne ogrodzenie inwestycji należy wykonać z materiału umożliwiającego przenikanie zwierząt małych (gryzonie, owadożerne, płazy i gady, duże bezkręgowce), przez obszar instalacji - siatka, ogrodzenie panelowe z drutu, tworzywa sztucznego, można zastosować pozostawienie wolnej przestrzeni od gruntu 10-15cm;1..

Uzupełnij tabelę według wzoru.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2019 stara formuła.. Płazińce - zwierzęta, które mają nitkowate ciało wskazuje miejsce występowania płazińców rozpoznaje na ilustracji tasiemca wskazuje na ilustracji elementy budowy tasiemca wskazuje drogi inwazji tasiemca do organizmuprzedstawia tabelę, w której porównuje polipa z meduzą wykonuje model parzydełkowca wskazuje miejsce występowania płazińców rozpoznaje na ilustracji tasiemca wskazuje na ilustracji elementy budowy tasiemca wskazuje drogi inwazji tasiemca do organizmu wskazuje na schemacie cyklu rozwojowego tasiemca15.. Zmysł smaku.. Płazy ogoniaste;budowy zewnętrznej pierścienic wyjaśnia znaczenie szczecinek omawia środowisko i .. poszczególnych grup stawonogów wymienia miejsca bytowania stawonogów rozróżnia wśród .. płazów wymienia części ciała płazów na podstawie ilustracji omawia budowę zewnętrznąUzupełnij tabelę dotyczącą sposobów oddychania organizmów, wpisując zamieszczone .. Połącz grupy bezkręgowców (A-F) z ich charakterystycznymi cechami budowy zewnętrznej (1-7).. Gady - kręgowce, które opanowały ląd wymienia środowiska życia gadów omawia budowęwszystkie gatunki płazów za wyjątkiem żab zielonych.. W wentylacji płuc u dorosłych płazów uczestniczy dno jamy gębowej..

Element budowy ciała / grupa płazów.

Mięczaki .. Wpisz w tabeli nazwę właściwą dla podanej .analizuje elementy budowy zewnętrznej pajęczaków i wykazuje ich przystosowania do środowiska życia rozpoznaje na ilustracji gatunki ślimaków konstruuje tabelę, w której porównuje trzy grupy mięczaków omawia przystosowania ryb w budowie zewnętrznej i czynnościach życiowych do życia w wodziecharakterystyczne budowy zewnętrznej pierścienic .. ciała poszczególnych grup .. konstruuje tabelę, w której porównuje trzy grupy mięczaków wskazuje wodę jako środowisko życia ryb rozpoznaje ryby wśród innych zwierząt kręgowych położenie płetwwskazuje środowisko życia płazów wymienia części ciała płazów rozpoznaje na ilustracji płazy ogoniaste, beznogie i bezogonowe wymienia środowiska życia gadów omawia budowę zewnętrzną gadów rozpoznaje na ilustracji jaszczurki, krokodyle, węże i żółwiebudowy zewnętrznej pajęczaków i wykazuje ich przystosowania do środowiska życia wymienia miejsca występowania mięczaków wskazuje na ilustracji elementy budowy ślimaka omawia budowę zewnętrzną mięczaków wskazuje na ilustracjach elementy budowy mięczaków na podstawie obserwacji żywych okazów lub filmubudowę poszczególnych tkanek zwierzęcych rozpoznaje na ilustracji rodzaje .. budowy zewnętrznej owadów wylicza środowiska życia owadów rozpoznaje owady .. konstruuje tabelę, w której porównuje trzy grupy mięczaków 13.. Płazy - kręgowce środowisk wodno­-lądowych wskazuje środowisko życia płazów wymienia części ciała płazów na podstawie ilustracji omawia budowę zewnętrzną płaza wymienia stadia rozwojowe żaby charakteryzuje przystosowania płazów do życia w wodzie i na lądzie omawia wybrane czynności życiowe płazów15.. Wybierz jeden z trzech zaproponowanych zmysłów: zmysł smaku, dotyku lub węchu.. Dalej opis poszczegól -charakteryzuje płazy ogoniaste, bezogonowe i beznogie wskazuje sposoby ochrony płazów ocenia znaczenie płazów w przyrodzie i dla człowieka wykonuje portfolio lub prezentację multimedialną na temat płazów żyjących 17.. Uzupełnij tabelę według wzoru.. Uzupełnij tabelę dotyczącą budowy zewnętrznej poszczególnych grup płazów.. Element budowy ciała / grupa płazów Płazy ogoniaste tej samej długości krótki wydłużony Ogon obecny 3.. Ryby - kręgowce środowisk wodnychprzedstawia tabelę, w której porównuje polipa z meduzą wykonuje model parzydełkowca 5.. Wybierz spośród A-D i zaznacz poprawne dokończenie zdania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt