Charakterystyka i przedmiot planowanej działalności wraz z uzasadnieniem jej wyboru

Pobierz

Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania 10.. 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internetz zakresem planowanej działalności gospodarczej.. 14.13 .Z - Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej.. Charakterystyka wyrobu lub usługiKto będzie dostawcą (podwykonawcą) dla planowanej działalności gospodarczej?. - ZUS- składki na ubezpieczenia.. - wykształcenie (poświadczona dokumentem wiedza zdobyta w oficjalnym systemie nauczania) lub doświadczenie (co najmniej 6 m-cy udokumentowanej pracy w zakresie zbieżnym z planowaną działalnością gospodarczą, umowa o pracę, umowaIssuu company logo .. Close4.. Plany strategiczne (w jaki sposób firma planuje się rozwjać/ etapy rozowju) PYT.2 Znaczenie dla gospodarki lokalnej.. Rozpoznanie rynku • Konkurencja • Dostawcy • Odbiorcy oferowanych usług 9.. Forma rozliczeń z Urzędem Skarbowym.. Należy dokładnie wskazać, na co potrzebne są środki finansowe - jakie elementy zostaną zakupione, po jakiej cenie, w jakiej ilości oraz od kogo - wraz z uzasadnieniem wyboru dostawcy.. 0 pkt.. Krótka charakterystyka planowanego przedsięwzięcia (przedmiot i zakres działalności będącej przedmiotem inicjatywy, czynniki ograniczające działalność, itp.) 4.. - brak wykształcenia i doświadczenia 3 pkt.. Koszty z tego tytułu wyniosą 38% ogółu kosztów stałych za ten rok.Przedmiot planowanej działalności gospodarczej Charakterystyka planowanej działalności wraz z uzasadnieniem wyboru Adres planowanej działalności gospodarczej ..

Charakterystyka planowanej działalności wraz z uzasadnieniem jej wyboru 8.

Motywy założenia działalności gospodarczej oraz krótkie uzasadnienie wyboru.Charakterystyka planowanej działalności wraz z uzasadnieniem jej wyboru; Rozpoznanie rynku; Konkurencja; Dostawcy; Odbiorcy oferowanych usług; Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania; Szczegółowa specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach dofinansowaniaRodzaj działalności (handel, produkcja, usługi) 3.. SEKCJA C: PLAN MARKETINGOWY- forma prawna, misja i przedmiot działalności - cele działalności w najbliższych latach - uzasadnienie wyboru branży (przedmiotu działalności) - charakterystyka kompetencji (kwalifikacji i doświadczenia) założyciela firmy - szanse i ryzyko związane z uruchomieniem planowanej działalności.. wraz z uzasadnieniem każdej z nich, np. .. - Transport - jeśli dojeżdżamy gdzieś w związku z prowadzona działalnością.. Promocja .. Wystarczy bez zbędnych szczegółów wskazać, czym przedsiębiorstwo się zajmuje, na jakim rynku oferuje swoje usługi lub produkty, a także w jakim stopniu teraźniejsza pozycja wśród konkurencji przyczyni się do powodzenia przedsięwzięcia, które jest przedmiotem .Opis planowanej działalności jest zazwyczaj drugim punktem we wniosku, ale ze względu na to, że jest to najważniejszy punkt zostawiłem go na koniec omawiania formularza rekrutacyjnego..

Obszar działalności (krótka analiza rynku wraz z uzasadnieniem) 4.

2. n Ogółem kwota 4.1 Do działalności wniosę: sprzęt, urządzenia, wyposażenie stanowiącą moją własność: Wymienić: 4.2 We własnym zakresie wykonam: Wymienić: 5.. 95.29.Z - Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego.. W 2011 r. decydujące znaczenie w kosztach stałych będą miały wydatki związane z remontem i przystosowaniem wynajętego lokalu na cele planowanej działalności.. Konkurencja; Dostawcy; Odbiorcy oferowanych produktów lub usług; Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania;) zgodnie z rodzajem prowadzonej przez nie działalności.. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia (w tym opis działalności będącej przedmiotem inicjatywy, motywy założenia przedsiębiorstwa i krótkie uzasadnienie wyboru branży).. Rodzaj poniesionego kosztu (zakup, remont, modernizacja obiektu itp.) Kwota 1.. Przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej Stałe miesięczne przychody z tytułu prowadzenia działalnościPrzedmiot i zakres planowanej działalności (według PKD wraz z opisem): 13.92.Z - Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych.. Forma organizacyjno - prawna 5.. Charakterystyka urządzeń/usług związanych z przedmiotem inwestycjiFIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA ..

Przedmiot i zakres działalności 4.

Firma remontowo-budowlana wykonuje roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej, które polegają na budowie (tzn. wznoszeniu obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu budowlanego) oraz obejmują prace polegające na przebudowie, remoncie, rozbiórce lub montażu .Działalność mobilna dopiero raczkuje w Polsce i zdarza się, że jest kojarzona jedynie z młodą, dorabiającą sobie dziewczyną, malującą paznokcie w domach klientek.. 1.Firma istniejąca na rynku - opisuje swoją dotychczasową działalność, zawierając również krótką historię.. Przedmiot i zakres działalności /zgodnie z PKD/ 96.02.Z- Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne .. Proszę dokonać wyboru metod dotarcia do klientów, oraz ich krótkiej charakterystyki i uzasadnić, .B-2 Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa społecznego 4 .. Proszę opisać produkty/usługi jakie zostaną wprowadzone na rynek w ramach planowanej działalności gospodarczej oraz w jaki sposób .. Grupa klientów Charakterystyka grupy klientów i uzasadnienie jej wyboru 2.Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia (przedmiot i zakres działalności będącej przedmiotem inicjatywy, motywy założenia przedsiębiorstwa i krótkie uzasadnienie wyboru branży, spodziewane korzyści, uzasadnienie wyboru rodzaju i profilu działalności gospodarczej 2 DG2017 III..

Przedmiot działalności (usługi: te realne i te planowane) 3.

Zakres przedsięwzięcia (wymienić planowane działania wraz z uzasadnieniem, wskazując wszystkie planowane nakłady): III.. Charakterystyka promocji.. Czy istnieje możliwość łatwego zastąpienia dostawców / podwykonawców 3.. Proszę dokonać wyboru metod dotarcia do klientów, oraz ich krótkiej charakterystyki i uzasadnić, dlaczego takie metody będą skuteczne.Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia (w tym opis działalności będącej przedmiotem inicjatywy, motywy założenia przedsiębiorstwa i krótkie uzasadnienie wyboru branży).. Szczegółowa specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania 11.Charakterystyka planowanej działalności wraz z uzasadnieniem jej wyboru Rozpoznanie rynku (konkurencja, dostawcy, odbiorcy) Potencjalne ryzyka, które mogą się przyczynić do upadku planowanej działalności wraz z propozycją działań zaradczych• uzasadnienie wyboru lokalizacji oraz warunki, jakie musi spełniać lokal (np. czy musi być podłączona woda).. Po określeniu, czym firma będzie się zajmować, kolejnym krokiem jest dopasowanie do wybranego przez siebie rodzaju działalności (np. świadczenie określonych usług, produkcja, dystrybucja lub sprzedaż określonych produktów) kodu zawartego w PKD.Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa .. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia (w tym opis działalności będącej przedmiotem inicjatywy, motywy założenia przedsiębiorstwa i krótkie uzasadnienie wyboru branży).Charakterystyka planowanej działalności wraz z uzasadnieniem jej wyboru; Rozpoznanie rynku Konkurencja; Dostawcy; Odbiorcy oferowanych produktów lub usług; Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania;KOSZTY Koszty działalności w 2011 r. będą wynosiły łącznie 331 304 zł.. Grupa odbiorców (segment klienta) 5.. Forma rozliczeń z Urzędem Skarbowym 6.. Przedmiot i zakres działalności 4.. Forma organizacyjno-prawna 5.. Forma rozliczeń z Urzędem Skarbowym 6.. Niektórzy beneficjenci dodają podpowiedzi, którymi potencjalni uczestnicy mogą się kierować uzupełniając ten punkt.PODSTAWOWE INFORMACJE O PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI 1.1 Numery podklasy rodzaju działalności gospodarczej (zgodnie z aktualną Polską Klasyfikacją Działalności) 1.2 Krótka charakterystyka przedsięwzięcia (przedmiot i rodzaj działalności; uzasadnienie wyboru branży) 1.3 Planowany termin rozpoczęcia działalności gospodarczej 1.4 .PRZEWIDYWANE WYDATKI WRAZ Z UZASADNIENIEM POD WZGLĘDEM EKONOMICZNO -FINANSOWYM .. Planowana data rozpoczęcia działalności Przedmiot i zakres działalności /zgodnie z PKD/ Forma prawna działalności .. Według badań statystycznych klienci darzą większym zaufaniem salony stacjonarne i chętniej korzystają z ich usług.Proszę podać PKD podstawowy i pozostałe.. Marketing (krótko, formy reklamy itp) 6..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt