Kryteria oceniania matura ustna polski

Pobierz

- charakterystyka egz.. Są to cztery podstawowe kryteria: zgodność z poleceniem, spójność i logika wypowiedzi, zakres oraz poprawność środków językowych.. Przygotowanie wypowiedzi monologowej.. - omówienie formy - struktury - zadań i standardów egzaminacyjnych c) jak wygląda matura ustna z języka polskiego?. Egzamin maturalny z języka polskiego jako przedmiotu obowiązkowego składa się części pisemnej i ustnej.zasad uczestniczenia w rozmowie.. Egzamin jest oceniany wg jednakowych kryteriów.. Można uzyskać maksymalnie 13 punktów.. wylosowanie zadania złożonego z pytania i tekstu kultury.. język wypowiedzi (JW) 0-11p (w tym: język 0-7p.. ; interpunkcja 0-2p.). - do zdobycia 40 pkt.. - części pisemnej.. CZĘŚĆ USTNAKRYTERIA OCENY ROZPRAWKI A Sformułowanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu B Uzasadnienie stanowiska C Poprawność rzeczowa D Zamysł kompozycyjny E Spójność lokalna F Styl tekstu G Poprawność językowa H Poprawność zapisu 6 Stanowisko jest adekwatne do problemu podanego w poleceniu 18 Pełna Uzasadnienie trafne, szerokieJakie kryteria są brane pod uwagę przy ocenianiu wypowiedzi pisemnej?. opracowanie wystąpienia - plan lub konspekt.. Wpisanie kilku różnych odpowiedzi na jedno pytanie dam nam też tą korzyść, że uzyskamy więcej opcji i kombinacji, a to pozwoli tworzyć unikalne odpowiedzi na pytania matury ustnej z polskiego 2023.Kryteria oceny wypracowania (0-35p): wymogi formalne (WF) 0-1p..

Przedmiot: Język polski.

Zakres struktur leksykalno-gramatycznych (oceniany w całej wypowiedzi zdającego, z uwzględnieniem rozmowy wstępnej) 0 - 4 p.szczegÓŁowe kryteria oceniania na poziomie podstawowym zadanie 1. kompetencje literackie i kulturowe (KliK) 0-16 p. kompozycja wypowiedzi (KW) 0-7p.. - 4 pkt - zapis w pełni poprawny lub nieliczne błędy nierażąceEgzamin maturalny z języka polskiego w części ustnej oraz w części pisemnej na poziomie podstawowym sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania z języka polskiego, określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej 1 .Materiały maturalne "Matura od A do Z".. Dostosowanie możliwe tylko wtedy, gdy zdający nie zna języka migowego i nie mówi.. Sprawność komunikacyjna (oceniana w każdym zadaniu osobno, bez uwzględnienia rozmowy wstępnej) 0 - 6 p. ; spójność 0-3p.. Każda wypowiedź jest oceniana w następujących kryteriach: • sprawność komunikacyjna: od 0 do 6 punktów, oceniana w kaŜdym zadaniu osobno (maksymalnie 18 punktów) • zakres struktur.Aby zdać maturę z języka polskiego, trzeba uzyskać co najmniej 30% wszystkich punktów możliwych do zdobycia z każdej części egzaminu - pisemnej i ustnej..

Kalendarz przygotowań maturalnych.

Ustnego (czas, rodzaje tekstów itp.) - szczegółowe kryteria oceniania - monolog egzaminacyjny - rozmowa z egzaminatorami.. Szczegółowe kryteria oceniania znajdują się w Informatorze o egzaminie maturalnymKryteria oceny wypowiedzi ustnej.. Zdawanie egzaminu z języka polskiego w języku migowym.. Poziom rozszerzony Próbna atura z OPRO Kryteria oceny wypowiedzi argumentacyjnej Zasady przyznawania punktów Liczba punktów Styl tekstu Oceniając pracę pod względem stylu tekstu, bierze się pod uwagę jego stosowność, zachowanie zasady decorum.. Szczegółowo punkty wylicza się według następujących zasad:Celem ustnej części egzaminu maturalnego jest sprawdzenie umiejętności tworzenia samodzielnej wypowiedzi ustnej na podstawie danego tekstu kultury, zgodnie z zasadami poprawności językowej, logiki i retoryki.Aby jak najlepiej zdać ustny egzamin maturalny z języka angielskiego, trzeba, oprócz samej znajomości języka, wiedzieć za co egzaminujący będzie przyznawał punkty.. Jeśli danej informacji nie ma lub błędy językowe sprawiają, że jest niezrozumiała, punktu nie ma.. Przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu z języka polskiego nie więcej niż o 15 minutjest w tabelach poniżej: Tabela 1. dotyczy części ustnej, natomiast Tabela 2..

Język polski - poziom podstawowy.

Zdający może uzyskać w części ustnej egzaminu maksymalnie 40 punktów.. czas trwania: 15 min.. Pisa­nie wypra­co­wań pro­ble­mo­wych czy inter­pre­ta­cji jest umie­jęt­no­ścią, z któ­rą nikt się nie rodzi i moż­na ją nabyć jedy­nie dzię­ki pra­cy.. - 4 pkt - styl stosowny - 2 pkt - styl częściowo stosownyInformator CKE Matura: język polski Rok: 2023 Rok: 2021 (zmiany w maturze) Rok: 2015-2022 Rok: 2010 (aneks) Rok: 2008-2014ęzyk polski.. Język angielski - poziom podstawowy.. 1 punkt przyznaje się za poprawność językową - całkiem poprawny lub drobne błędy - nie więcej niż ¼ pracy.kryteria oceniania prac pisemnych w liceum.. polecamy także: • opis matury z języka polskiego • testy maturalne z polskiego na poziomie podstawowym • język polski - zadania maturalne ze wskazówkami.Kryteria oceniania przedstawia poniższa tabela: 1. dodaj / zmień przedmiot.. W tego typu zadaniach należy również uznać odpowiedzi ucznia, jeśli są inaczej sformułowane, ale ich sens jest zgodny z podanym schematem, oraz inne poprawne odpowiedzi w nim .Kryteria oceniania - krótsza forma użytkowa.. Dla­te­go też trak­tu­ję zada­wa­nie wypra­co­wań jako ćwi­cze­nie, za któ­re nie mogę sta­wiać ocen.. Wypowiedź logicznie ułożona i na temat; pełne uczestnictwo w dyskusji, prawidłowe inicjowanie dyskusji i reagowanie na wypowiedzi partnera..

Szczegóły dostępne na stronie CKE.Matura ustna: 30 min.

Poziom podstawowy Próbna Matura z OPONM Kryteria oceny rozprawki Zasady przyznawania punktów Liczba punktów Poprawność zapisu Oceniając pracę pod względem poprawności zapisu, bierze się pod uwa-gę liczbę oraz wagę błędów ortograficznych i interpunkcyjnych.. Sposób punktowania oraz wagę poszczególnych aspektów egzaminu przedstawiono poniżej.. Wymagane minimum do zaliczenia matury ustnej: 12 pkt.. Przygotowanie odpowiedzi na piśmie.. Rozmowy sterowane - uzyskiwanie, udzielanie informacji, relacjonowanie wydarzeń, negocjowanie: 1 pkt - komunikat kompletny, zgodny z poleceniem, 0 pkt - brak komunikacji, komunikat niezrozumiały, niezgodny z poleceniem lub niekompletny.b) jak wygląda matura pisemna z języka polskiego?. Odpowiedź ustna jest oceniana według dwóch kryteriów: sprawność komunikacyjna umiejętności językoweOcena pytania musi być, bo dzięki temu wiecie czy odpowiedź jest wartościowa.. Część I.. Część II.Kryteria, jakie bierze się pod uwagę podczas dokonywania oceny wypowiedzi ustnych są następujące (wykorzystano tutaj skalę punktową od najwyższej 5 do najniższej 0): KOMUNIKACJA INTERAKTYWNA.. Egzamin .1 KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Język polski Poziom rozszerzony Listopad 2013 W niniejszym schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe poprawne odpowiedzi.. Ogólna charakterystyka części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego CZĘŚĆ USTNA - BEZ OKREŚLANIA POZIOMU EGZAMINU CZĘŚĆ USTNA - POZIOM DWUJĘZYCZNY TEMATYKA ZADAŃ; WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWEJĘZYK POLSKI - opis egzaminu i zasady oceniania Egzamin z języka polskiego zdawany jest jako przedmiot obowiązkowy na poziomie podstawowym a jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym.. Fiszki.. Po 1 punkcie dostajesz za każdą informację zgodną z poleceniem..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt