Przykładową opinia wychowawcy o uczniu do mops

Pobierz

Łapy Opinia nauczyciela o dziecku przedszkolnym Kornelia Subocz.Kopia opinii przechowywana jest w dokumentacji szkoły.. Na zajęciach lekcyjnych jest cicha i mało aktywna.Opinia składająca się tylko z tego, czego uczeń nie umie powie więcej o nauczycielu niż samym uczniu.. Podpis nauczyciela polonisty.. Nie popada w konflikty z rówieśnikami.. Jest liderem w swojej grupie i wyraźnie jej przewodzi.Kędzierzyn-Koźle Opinia wychowawcy o dziecku do poradni Dorota Polichnowska.. Chludowo Opinia do poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dotycząca dziecka podejrzanego o mutyzm selektywny Magdalena Wilk.. 10.Przykład opinii wychowawcy klasy o uczniu Wielokrotnie jesteśmy zobowiązani do napisania opinii o uczniu i za każdym razem sprawia nam to kłopot.. ………………….. urodzona ………….. zamieszkała w ………………………….. Jest jednak bardzo nieśmiała i mało komunikatywna.OPINIA WYCHOWAWCY O UCZNIU Imię i nazwisko: XY Data urodzenia: Imiona rodziców: AD Adres: Huta Dąbrowa Uczeń szkoły: Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa Klasa: Vb I.. (informacja nauczyciela wychowawcy o uczniu) Podstawa prawna: §20 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 9 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1591) I.. Po pierwsze - zawiera informacje o funkcjonowaniu dziecka w szkole, po drugie - obrazuje, na podstawie danych gromadzonych w tej placówce, przebieg nauczania i wychowania oraz udzielania mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.OPINIA NAUCZYCIELA MATEMATYKI O UCZNIU..

Data sporządzenia opinii o uczniu : …………….

OPINIA O UCZNIU.. XYZ, ur. 11.06.2006 w KKK, zamieszkała XYZ, gmina XYZ, jest uczennicą 3 klasy Publicznej Szkoły Podstawowej w XYZ.YYY jest uczennicą koleżeńską, uprzejmą i zaradną.. W opinii należy zamieścić tylko te informacje, o jakie prosi wnioskodawca, na które nauczyciel (wychowawca) lub specjalista szkolny mają potwierdzenie w swojej dokumentacji, oraz informacje uzyskane z wiarygodnych źródeł mające istotny wpływ na rozpatrywaną sprawę.. Informacje o uczniu Wyniki w nauce: CJ bardzo dobre osiqgniçcia/postçpy.. trudnošci.. mocne strony ucznia.. dobre C] slabe C) poniŽej przeciçtnej11.04.2016 Opinia wychowawcy klasy III o uczennicy.. Inne wzory opinii o uczniach: Przykladowa_Opinia_1.doc.. prawdopodobnie nieobecność spowodowana chorobą).Opinia o uczennicy klasy III a -sporządzona przez wychowawcę na prośbę rodziców….. 2017r.. Tym razem pisałam o uczennicy, która ubiega się o zgodę na realizację indywidualnego programu nauczania z wybranych przedmiotów.. Ma dużo kolegów.. Uczennica urodzona …………….w 2007 roku jest obecnie uczennicą klasy III Szkoły Podstawowej.. Od początku roku szkolnego opuścił 4 dni nauki (12 - 15.11.2013r.. Uczennica nosi okulary korekcyjne i jest praworęczna.opinia o uczniu • pliki użytkownika elka745 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • wzor opinii do ppp.doc, Przykladowa Opinia 11.docOpinia przygotowywana jest przez wychowawcę, pedagoga lub psychologa szkolnego..

Nieobecności spowodowane są chorobą.Opinia o uczniu do MOPS.

Imię i nazwisko ucznia………………………………………………………………………….. Kamil jest uczniem klasy piątej Szkoły Podstawowej w Rynarzewie.. ………………………………………………………………….. ………………… jest uczennicą pozytywnie nastawioną do otaczającego ją środowiska, pogodna, miła.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 stycznia 2003 roku w sprawie zasad udzielania iStudium przypadku Łukasza - dziecka z niedostosowaniem społecznym.. Dane ucznia: Imię i nazwisko Data i miejsce urodzeniaNazwisko wychowawcy .. Powód zgłoszenia do Poradni: trudności w uczeniu się (dodatkowo należy wypełnić Załącznik nr 1) trudności wychowawcze, w tym emocjonalne (dodatkowo należy wypełnić Załącznik nr 2) .. V. w roku szkolnym …………….. Jako nauczyciel z długoletnią praktyką zdaję sobie sprawę z faktu, że przez cały czas uczestniczę w procesie kształtowania młodego człowieka w sytuacjach wielorakich uwarunkowań jego rozwoju.OPINIA NAUCZYCIELA O DZIECKU Z GŁ ĘBSZ Ą NIEPEŁNOSPRAWNO ŚCI Ą INTELEKTUALN Ą .. gdy o nim si ę mówi, reaguje na swoje imi ę rozumie nazwy przedmiotów codziennego u żytku i podstawowych czynno ści (np. je, śpi, .. wychowawczych Inne uwagi nauczyciela 8.Do skierowania należy dołączyć samodzielne prace pisemne ucznia lub zeszyt z języka polskiego.. Podstawa prawna: 1.. Rady Europy w Lubinie I.. Jest systematyczna, sumienna i zawsze przygotowana do zajęć.OPINIA..

Imię i nazwisko wychowawcy:………………………………………………………………….

Zgaduję, że większość zdań, które miałoby się ochotę napisać w formie przeczącej, da się zamienić na zdanie twierdzące w taki sposób, by dostrzec to, co dobre, a nie oskarżać o to, czego nie ma.Wniosek wychowawcy uzgodniony z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem w sprawie dalszej nauki i losów obserwowanego ucznia.. We wrześniu 2000 roku powierzono mi wychowawstwo w klasie IV.. Piekary śląskie Opinia nauczyciela o dziecku Bożena Truskolaska.. Imię i nazwisko ucznia: Nazwa szkoły, klasa: Uczennica na lekcjach matematyki pracuje chętnie i aktywnie.. Nazwa szkoły, klasa:…………………………………………………………………………….. Jest kontaktowy w rozmowach.. Opinia o uczniu na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydana przez nauczyciela zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.. Anna Ciepał.Stosunek ucznia do samego siebie (wierzy w swoje możliwości, chętnie podejmuje nowe zadania, potrafi przyznać się do błędu, potrafi poprosić o pomoc w sytuacji trudnej, nie wierzy w swoje możliwości, boi się podejmować nowe zadania, bezkrytyczny wobec siebie, brak poczucia winy, nie przyznaje się do błędu, kłamie -rzadko/często).Jeżeli opinia jest rzetelna i precyzyjna, to pozwoli pracownikowi poradni psychologiczno-pedagogicznej lepiej zrozumieć sytuację ucznia.. uczęszczał do klasy ………………….. Jest bardzo lubiany przez klasę..

Data sporządzenia opinii o uczniu : ................ 2.

Posiada już odpowiednią opinię z Poradni.Opinia o uczniu C) ogólnodostçpna (MiejscowoŠé, data) integracyjna 1 2.. Przykladowa_Opinia_2.doc.OPINIA NAUCZYCIELA/WYCHOWAWCY O UCZNIU.. NA POTRZEBY DIAGNOZY W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ.. Dane o uczniu : a) Imię i nazwisko: …………….. b) klasa 2 c) Zamieszkały: ………………………………….. Opinia o uczniu do MOPS Z P O - Szkoła Podstawowa w xxxxxxxxx data xxxxxxxxAdres szkoły xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w xxxxxxx OPINIA WYCHOWAWCY O UCZNIU KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ W xxxxxxx 1.. Dane o uczniu : a) Imię i nazwisko: .. b) klasa 2. c) Zamieszkały: .. xxxxxxxxx uczęszcza do szkoły systematycznie.Przykładowa opinia o uczniu do MOPS.. STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH XXXX uczęszcza do szkoły systematycznie.. Anna Ciepał.. urodzonego ………………………… w ………………………………………zamieszkałego w………………………………………….. Opinię przygotowuje się na prośbę: rodziców/prawnych opiekunów ucznia, poradni psychologiczno-pedagogicznej bądź innej poradni specjalistycznej, sądu, innych instytucji wspomagających, w tym: Policji, CPS-u, CPR-u i zamieszczamy tę informacjęSygn.. Uczęszcza do naszej szkoły od 2013 roku- od klasy "0".. Zainteresowania i uzdolnienia ucznia/uczennicy, osiągnięcia, mocne strony .Procedury przygotowania opinii o uczniu do instytucji wspomagających proces wychowawczy w Społecznej Szkole Podstawowej im.. Szkola/klasa Wychowawca klasy Pedagog szkolny Informacja o wyglQdzie zewnçtrznym ucznia i stanie fizycznym ucznia 5.. Opinia dotycząca ucznia………………………….. Załącznik nr 1. pieczęć instytucji.. Data sporządzenia opinii o uczniu : .2.Opinia o uczniu na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydana przez wychowawcę.. Osiągane wyniki w nauce.Opinia, jako dokument wystawiany przez szkołę, powinna być: sporządzana zgodnie z obowiązującą w szkole procedurą (przykładowy wzór znajduje się w Narzędziowni); opatrzona zarówno pieczęcią szkoły, jak i dyrektora lub innej osoby upoważnionej przez niego w tym zakresie; podpisana przez osobę, która tę opinię opracowała.Czym jest opinia o uczniu?. Uwagi lekarza szkolnego o stanie zdrowia: Uwagi dyrektora szkoły: Wypełnienie informacji o uczniu jest konieczne do całkowitej diagnozy w poradni.. Stosunek do nauki i obowiązku szkolnego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt