Specyfikacja techniczna podbudowa z kruszywa łamanego

Pobierz

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY.. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.1 Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego D-04.04.02b SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 04.04.02b PODBUDOWA ZASADNICZA .. wykonaniem i odbiorem podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego betonowego - gruzobetonu grubości 20 cm.. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7.. Określenia podstawowe 1.4.1.PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO W dokumencie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.. Zakres Robót objętych ST. .. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy tj. podbudowy zasadniczej z kruszywa, podbudowy .Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa nat.. Właściwości badane według: Wymagania dla podbudowy zasadniczej 1 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niŜ 51 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D PODBUDOWA Z KRUSZYW.. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zag ęszczonej mieszanki, która stanowi warstw ę no śną nawierzchni drogowej..

z dodatkiem 35% łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s ą wymagania dotycz ące wykonania i odbioru robót zwi ązanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.. Okre ślenia podstawowe 1.4.1.. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu 1.4.3.SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 3791/4, 3790/4, 3791/1, .. Przedmiot Specyfikacji Technicznej .. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.. 1.4 Określenia podstawowe Stabilizacja mechaniczna- proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1..

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim ...Podbudowa z kruszywa łamanego.

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE .. OBMIAR ROBÓT 8.. Kod CPV 45236250-7 Wykonanie trawnika, piel ęgnacja zieleni.. MATERIAŁY 3.. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego.. STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE .. CZĘŚĆ OGÓLNA 2.. D - 05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU .D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO.. Określenia podstawowePodbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki kruszywa, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.. 1.5.SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.04.04.02 54 1.. WSTĘP 1.1.. Przedmiotprzedmiot st przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, które zostaną wykonane w ramach przebudowy dróg osiedlowych przy ulicy łużyckiej w miejscowości gryfino zakres stosowania st specyfikacja techniczna …podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach przebudowy drogi gminnej w miejscowo ści Żardki.. Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu iD-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW.. Wymagania dla materiałów 2.3.1..

PODSTAWA PŁATNOŚCI 10.D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 2.3.

OST - ogólna specyfikacja techniczna SST - szczegółowa specyfikacja techniczna IBDiM - Instytut Badawczy Dróg i Mostów SPECYFIKACJE TECHNICZNEzakres robót objętych sst ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg pn-s-06102 [21] podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako …Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s ą wymagania ogólne dotycz ące wykonania i odbioru robót zwi ązanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach: Przebudowy drogi powiatowej nr 1763 O Opole-Komprachcice na odc.Chmielowice-Osiny - etap I- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna 1.4.. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zag ęszczonej mieszanki, która stanowi warstw ę no śną nawierzchni drogowej.. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki,Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie..

Właściwości kruszywa Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w poniŜszej tablicy 1.

Kod CPV 45342000-6 Ogrodzenie terenu.. Ogólne wymagania dotycz ące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za zgodno ść z Dokumentacj ązagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.. Uziarnienie kruszywa Krzywa uziarnienia kruszywa, okre ślona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć mi ędzy krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.. Żelechlinek, stycze ń 2014 r. 1 SZCZEGÓàOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST nr 1 WYMAGANIA OGÓLNE 1.. Ulepszone podłoże - warstwa lub zespół warstw leżących pod konstrukcją .Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanej mechanicznie przy przebudowie nawierzchni jezdni na ulicy w zakresie określonym na planie sytuacyjnym.. WSTĘP 1.1.. WYKONANIE ROBÓT 6.. Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie: 1.4.Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, w ramach: Przebudowy obiektu mostowego nr 1.2 - Przepust w ciągu ul. Harbutowickiej w Ustroniu.. Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami iSpecyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót na zadaniu wymienionym w pkt 1.1.. Pole dobrego uziarnienia kruszywPodbudowa z kruszywa łamanego 23 GDDKiA Laboratorium Drogowe Rzeszów Gospodarstwo Pomocnicze 2.3.2.. D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO.. D-04.04.02 67 - zag ęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych, małych walców wibracyjnych, walców - ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych, - beczkowozów.. PODBUDOWA Z KRUSZYW.Szczegółowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p.. WYMAGANIA OGÓLNE.. Stabilizacja mechaniczna- proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej.. STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE .. Kod CPV 45214100 Nawierzchnia bezpieczna.. WYMAGANIA OGÓLNE 2 1.. D - 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE (str. 45-53) 11.. Boisko do piłki ręcznej przy Szkole Podstawowej nr 21 w Płocku (Stron 34-38) Zawartość: 1.. Ogólne wymagania dotyczące transportu Zakres Robót obj ętych STPODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1.. SPRZĘT 4.. 1.4.2.Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i .. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - część konstrukcji nawierzchni składająca się jednej lub więcej warstw nośnych nawierzchni drogowej 1.4.1.. Określenia podstawowe 1.4.1.. OST - ogólna specyfikacja techniczna SST - szczegółowa specyfikacja techniczna IBDiM - Instytut Badawczy Dróg i Mostów SPECYFIKACJE TECHNICZNE.. NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY.. D - 4.05.01 PODBUDOWY Z GRUNTU/KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM (str. 54-65) 12.. Rysunek 1.. D-04.04.03 PODBUDOWA Z ŻUŻLA WIELKOPIECOWEGO..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt