Krótko opisz cztery topologie sieci komputerowych

Pobierz

błagam Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Fizyczne topologie sieci Topologia sieci komputerowej (ang. network topology) - sposób fizycznego połączenia węzłów w sieci.. + zadanie w załączniku.fast!. W sieci tej nie ma dedykowanego serwera sieciowego a każdy komputer w takiej sieci działa na równorzędnych prawach współdzieląc swoje zasoby z innymiPodział sieci komputerowych ze względu na wielkość LAN - Local Area Network - Określenie lokalna oznacza że wszystkie urządzenia są odległe co najwyżej o ok. 1000 m., np. znajdują się w jednym budynku (szkolna pracownia komputerowa) lub zakładzie pracy.. Cele lekcji i. a) Wiadomości zna rodzaje topologii sieci komputerowych, zna ich szczegółową charakterystykę, wie, jakie zastosowanie ma każda z topologii.. Topologię należy rozpatrywać w dwojaki sposób, w sposób fizyczny (zwany topologią fizyczną) oraz logiczny (zwany topologią logiczną).Topologie sieci komputerowych — LAN Topologia magistrali (ang. bus) łączy bezpośrednio wszystkich ze wszystkimi wspólnym medium transmisyjnym pracującym w podziale czasu.. Każda, nawet najmniejsza sieć komputerowa, posiada topologię fizyczną oraz logiczną, które to definiują sposób połączenia urządzeń oraz to, w jaki .Krótko opisz cztery topologie sieci komputerowych.. Komputery i urządzenia są łączone w sieć według pewnego schematu..

Topologie sieci komputerowych.

Topologię sieci dzielimy na fizyczną, która określa, w jaki sposób urządzenia są ze sobą połączone oraz logiczną opisującą, w jaki sposób przesyłane są dane pomiędzy urządzeniami.. Będziemy rozważać głównie kategorie sieci: • LAN (Local Area Networks) - sieci lokalne.. Topologia fizyczna okre"la geometrycznq organiza- sieci Iokalnej, grafieznie pvzedstawiaj4c jej ksztalt i strukturç.. Topologia sieci może być używana do opisania i zdefiniowania różnorodnych typów sieci telekomunikacyjnych.Topologia sieci .. Umożliwia ona wzajemne przekazywanie informacji oraz udostępnianie zasobów własnych między podłączonymi do niej urządzeniami, zwanymi punktami sieci.1.. Zalety topologii magistrali: Tania budowaTopologia to sposób wykonania sieci na danym obszarze, czyli połączenia urządzeń komputerowych w jeden zbiór za pomocą medium transmisyjnego.. Topologia sieci komputerowej - model układu połączeń różnych elementów (linki, węzły itd.). Należy krótko scharakteryzować zaproponowane technologie, uzasadnić ich wybór oraz przedstawić poglądowy schemat rozwiązania - topologia logiczna sieci (zaleca się stosowanie hierarchii warstw dystrybucji: core, distribution, accsess)..

Topologie sieci komputerowych a.

Przewody bowiem trzeba rozciągnąć w budynkach, co wiąże się z koniecznością przebijania się przez ściany, omijania innej infrastruktury usytuowanej w pomieszczeniach itd.Topologia okre41a sposób jei wykonania, czyli pohczenia ur-«dzeñ komputemwych za medium transmisyjnego.. Topologia logiczna opi-Dodatkowo zaprezentowano w tym miejscu krótką historię sieci komputerowych.. Wartość informacji w XXI wieku rośnie błyskawicznie.. Bardziej szczegółowoSieć komputerowa - zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych z sobą kanałami komunikacyjnymi oraz oprogramowanie wykorzystywane w tej sieci.. Ważnym z wielu powodów, a najważniejszym z nich jest fakt, że dobór odpowiedniego medium stanowi podstawę i gwarancję właściwego oraz wydajnego działania sieci komputerowych.Test Sieci komputerowe - Architektura Internetu, część 1 Test Programowanie - paradygmaty programowania Test Sieci komputerowe - Architektura Internetu, część 2 Test Sieci komputerowe - Fizyczna budowa sieci Test Sieci komputerowe - Metody dostępu do sieci, część I Test Sieci komputerowe - Metody dostępu do sieci, część IITopologia logiczna sieci Topologia logiczna i topologia fizyczna sieci mogą się różnić..

sieci komputerowej.

W danej chwili tylko jeden węzeł może nadawać, pozostałe muszą czekać.. Opisane zostały urządzenia sieciowe, okablowanie oraz topologie fizyczne i logiczne.. Podstawowym kryterium podziału sieci komputerowych jest obszar zajmowany przez sieć.Topologie sieci komputerowych Topologia sieci to zbiór reguł fizycznego łączenia i reguł komunikacji poprzez dany nośnik sieci.. Topologia magistrali (szyny, liniowa) (ang. bus topology) - wszystkie elementy sieci podłączone do jednej magistrali, węzły współdzielą jedno medium kablowe.. Im liczba komputerów w sieci jest większa, tym bardziej skomplikowaną strukturę ona posiada i zajmuje większy obszar.. Medium transmisyjnym może być kabel miedziany, kabel światłowodowy lub fale radiowe (Wi-Fi).. Pierwsza to topologia logiczna, druga to topologia fizyczna..

Topologie sieci komputerowych dzielimy na dwa rodzaje.

Otóż odpowiedz wydaje się oczywista.. Niezbędny jest mechanizm arbitrażu dla rozsądzenia konfliktów, zwanych kolizjami, kiedy2.. Topologia fizyczna opisuje sposób połączenia ze sobą komputerów i urządzeń przez kanał transmisyjny.Topologia sieci komputerowej Topologia sieci komputerowej - model układu połączeń różnych elementów (linki, węzły itd.). Wszystkie rodzaje topologii sieci komputerowych zilustruj ich schematami i krótko scharakteryzuj (podaj ich zalety i wady).Projektowanie Sieci Komputerowych .. W praktyce najczęściej spotykamy dużo większe schematy, składające się nawet z kilkudziesięciu elementów sieci komputerowej.. Najprostsza sieć komputerowa powstaje już przez połączenie ze sobą dwóch komputerów.. Niezwykle ważnym zagadnieniem zawiązanym z sieciami komputerowymi są media transmisyjne.. W zależności od topologii sieci istnieją specyfikacje dotyczące kabli, złączy i standardów komunikacji komputerów ze sobą.. Określenie topologia sieci może odnosić się do konstrukcji fizycznej albo logicznej sieci.. Topologia fizyczna opisuje sposoby fizycznej realizacji sieci komputerowej, jej układu przewodów, medium transmisyjnych.. Topologie sieci komputerowych a. Topologie sieci LAN bye opisane zarówno na plaszczy>nie fizycznej, 'ak i logicznei.. Informacje, które niejednokrotnie przechowujemy na twardych dyskach naszych komputerów i dane przesyłane w komputerowych sieciach stanowią łakomy kąsek dla cyberprzestępców.Sieci bezprzewodowe usprawniają działanie sieci komputerowych przede wszystkim z punktu widzenia ekonomicznego.. Określenie topologia sieci może odnosić się do konstrukcji fizycznej albo logicznej sieci.Sieci komputerowe Przez sieć komputerową rozumiemy wszystko to, co umożliwia komputerom lub innym elektronicznym urządzeniom komunikowanie się ze sobą oraz współdzielenie zasobów (np. dysków, drukarek).. sieci komputerowej.. Zdefiniowano również i dokonano porównania sieci LAN, MAN, WAN, SAN i VPN.b) Wypisz rodzaje sieci komputerowych oraz je krótko opisz; c) Odpowiedz na pytanie: Co to jest topologia szynowa , topologia pierścieniowa , topologia gwiazdy , topologia drzewiasta ?. W sieciach lokalnych stosuje się krótkie łącza (do ok. 100m) o wysokiej .LAN - Sieć lokalna (ang.Local Area Network stąd używany także w języku polskim skrótowiec LAN) - najmniej rozległa postać sieci komputerowej, większa jednak od sieci osobistej PAN (ang.Personal Area Network), zazwyczaj ogranicza się do jednego budynku lub kilku pobliskich budynków (np. bloków na osiedlu).. MAN - Metropolitan Area Network - miejska sieć o zasięgu do 50 mil .Media transmisyjne.. Poradnik o sieciach komputerowych - podstawy, które warto znać!To najprostsza sieć komputerowa wykonana w technologii bezprzewodowej , swoimi założeniami przypomina trochę sieć komputerową typu Ethernet wykonaną w technologii "peer-to-peer".. Uczeń: Uczeń: 2.. Poza połączeniem fizycznym hostów i ustaleniem .Topologie sieci.. Może być tu zastosowana sieć kliencka lub terminalowa.. Uczeń: Uczeń: 2.. Wersja 1.1 32 / 34Skąd pomysł hakerów na komputerowe szpiegostwo?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt