Program zajęć dydaktyczno wyrównawczych z matematyki klasa 6

Pobierz

Dbaj ą o poprawno ść ortograficzn ą i interpunkcyjn ą.. Znają wartość słów i umieją się nimi świadomie posługiwać.. Nauczyciel1) Wyrównanie istniejących braków w wiadomościach i umiejętnościach, przezwyciężanie trudności czy niepowodzeń szkolnych, powtarzanie, utrwalanie wiadomości, wdrażanie do posługiwania się zdobytymi umiejętnościami, 2) Wspomaganie wszechstronnego rozwoju umysłowego na miarę indywidualnych możliwości i potrzeb (indywidualizacja pracy dziecka)PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLASY V Realizowanych w ramach projektu: "SZKOŁA DLA KAŻDEGO" Opracowała: Marzanna Leśniewska I.. Program realizowany będzie w wymiarze 1/2 godziny tygodniowo dla uczniów mających problemy z opanowaniem wiadomości i umiejętności z podstawy programowej.. Program jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 23 sierpnia 2007 w sprawie podstawy programowej matematyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej oraz programem nauczania .Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim kl. IV - VIII szkoły podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 w Płocku opracowanie: mgr Joanna MaciakiewiczProgram Regionalny szKÓL W OKRZEI Gimnazjum Nr 3 z Oddzialami Integracyjnymi w Okrzei ul.. Uczniowie dostrzegaj ą potrzeb ę poprawno ści j ęzykowej..

6.Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla klasy I Liceum Wstęp.

Opracowany został na podstawie programu Oficyny Wydawniczej * Krzysztof Pazdro z 2012 roku.Program "I ja mogę się nauczyć" skierowany jest do uczniów klas V i VI.. Obejmuje on wymagania z podstawy programowej, co ma umożliwić osiągnięcie skuteczności w uczeniu uczniów mniej zdolnych.Pliki do pobrania.. Uczniowie dostrzegają potrzebę poprawności językowej.. To wszystko razem sprawiło, że zajęcia były atrakcyjne iPRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW 1.. 25 755 09 13 lubelskie Unia Europejska Europejski Fundusz Spoleczny Zespól Szkól w Okrzei Program dodatkowych zajçé dydaktyczno - wyrównawczych z matematyki - Zajçcia dodatkowe dzié, szansQ na lepsze jutro Znaj ą warto ść słów i potrafi ą je zastosowa ć..

Adresowany jest do uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki.

Potrafią tworzyć poprawne i przejrzyste komunikaty językowe, dobierając środki funkcjonalne dla celu wypowiedzi.. Program ten jest napisany z myślą o uczniach, dla których matematyka jest nauką trudną.Program zajęć przewidziany jest do realizacji w klasach IV - VI na 60 godzinach zajęć dodatkowych z matematyki (o charakterze wyrównawczym).. Głównym celem zajęć było ugruntowanie wiedzy zdobytej na lekcjach matematyki, uzupełnienie braków w wiadomościach matematycznych, a także przełamanie strachu przed matematyką i przywrócenie wiary we własne siły.Przewidywane osiągnięcia uczniów 1.. Korzystaj ą ze słowników i poradników j ęzykowych.. Dzieci np. mające trudności w nauce, czy z objawami autyzmu pracują w małych grupach nad wyrównaniem braków edukacyjnych.natomiast w grupie drugiej - osiem osób z klasy ósmej ( ô dziewczynek, î chłopców .. Cele .Program zajęć wyrównawczych jest przeznaczony dla uczniów, którzy z różnych powodów mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania języka polskiego..

5.Realizujących program nauczania matematyki w oparciu o podręczniki "Matematyka z plusem" wyd.

Dla niektórych uczniów, zrozumienie jej i sprawne poruszanie się w świecie abstrakcyjnych twierdzeń, działań i pojęć, jak sami mówią, niemal graniczy z cudem.Program zajęć wyrównawczych z matematyki rok szkolny 2009/2010 KLASA V Wstęp Program zajęć wyrównawczych jest przeznaczony dla uczniów mających problemy z matematyką.. Program ten jest napisany z myślą o uczniach, dla których matematyka jest nauką trudną.Program przeznaczony jest dla uczniów drugiego etapu kształcenia w szkole podstawowej.. Matematyka jest przedmiotem sprawiającym młodzieży najwięcej trudności szkolnych.. Jest przedmiotem trudnym do uczenia się i trudnym do .Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze jako forma pomocy dzieciom z zaburzeniami Celem zajęć wspomagających, w tym dydaktyczno-wyrównawczych, jest udzielenie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.. Dostrzegają błędy w wypowiedziach własnych i cudzych, potrafią je poprawiać.. Cele ogólneProgram zaj ęć wyrównawczych został napisany z my ślą o uczniach klas szóstych maj ących wolniejsze tempo pracy, którzy nie nad ąŜaj ą z opanowaniem prezentowanego na lekcjach materiału.Raport z zajęć wyrównawczych z matematyki - klasa VI realizowanych w ramach ..

Ogólne założenia programu: Program realizowany jest w ramach zajęć wyrównawczych w klasach IV, V, i VI.

Spotykamy się z nią częściej, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.. CELE OGÓLNE • Przełamanie strachu przed matematyką i przywrócenie wiary we własne siły • Ukazanie przydatności wiedzy i umiejętności matematycznych • Ugruntowanie wiedzy zdobytej ma lekcjach matematyki • Uzupełnianie braków w wiadomościach matematycznych• przydatność programu - zebranie danych na temat tego, czy praca na zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych powoduje poprawę wyników z matematyki i czy pomaga w osiągnięciu lepszych wyników na zajęciach z edukacji matematycznej • atrakcyjność programu - obserwacja zainteresowania uczennicy i frekwencjiProgram będzie realizowany w wymiarze 1 godzina tygodniowo.. Program będzie realizowany w wymiarze 1 godzina tygodniowo.. Głównym celem tego programu jest uwzględnienie indywidualnych możliwości każdego dziecka, motywowanie go do uczenia się matematyki.. Szkolna 1, 21-â80 Okrzeja 23 755 34 tel.. Powstał w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci z brakami w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych z zakresu edukacji matematycznej.PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW Z KLAS IV - VI WSTĘP Zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu "SZANSA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ " w okresie od października 2012 r. do czerwca 2013r.. Potrafi ą tworzy ć poprawne komunikaty j ęzykowe.. ZAŁOŻENIA PROGRAMU .. PISZĄ O NAS .. Program zajęć wyrównawczych jest przeznaczony dla uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej, którzy z różnych powodów mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z .Prezentowany program zajęć wyrównawczych powstał w oparciu o nową Podstawę Programową kształcenia ogólnego z dnia 23 grudnia 2008 r. i przeznaczony jest do nauczania matematyki na zajęciach wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce.. Program realizowany będzie w wymiarze 1 godziny co 2 tygodnie w formie zajęć pozalekcyjnych prowadzonych społecznie przez autora programu.. WSTĘP Matematyka potrzebna jest każdemu.. Jest on zgodny z podstawą programową i skorelowany z programem "Matematyka wokół nas".Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas I-III; Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego dla klas I-III; 1.. KL VII-VIII SP ZAJECIA DYDAKTYCZNO-WYROWNAWCZE 30 10 2020 - Kopia.doc (292.00 KB) KL VII-VIII ZAJECIA DYDAKTYCZNO WYROWNAWCZE 6 11 2020 - Kopia.docx (640.78 KB) KL VII-VIII ZAJECIA DYDAKTYCZO-WYROWNAWCZE 20 11 2020 - Kopia.doc (504.00 KB) KL VII-VIII ZAJECIA DYDAKTYCZNO WYROWNAWCZE 27 11 2020 - Kopia.doc (399.50 KB)Jedną z form pomocy, jaką uczniom może zapewnić szkoła są zajęcia wyrównawcze..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt