Określ czy na rysunku przedstawiono chromosom przed czy po replikacji dna

Pobierz

Strzałką oznaczono kierunek syntezy mRNA.. Na podstawie: J. Duszyński, K. Grykiel, L. Hryniewiecka, A. Jarmołowski, Biologia, t. 1, Warszawa 2003, s. 108;ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU!. Gen warunkujący tę cechę jest zlokalizowany w autosomie.. Spośród wymienionych poniżej genotypów gamet wybierz i zaznacz ten, który nie może być wynikiem prawidłowego podziału mejotycznego przedstawionej komórki.. P F ZADANIE 2 Na rysunku przedstawiono budowę pantofeleka - jednokomórkowego organizmu heterotroficznego, zaliczanego do Protista .. Chromosom zbudowany jest z DNA, białek histonowych i białek niehistonowych.Dlaczego chromosomy są widoczne tylko podczas podziałów jądra komórkowego?. Reforma 2019Chromosomy składają się z nici DNA i umożliwiają precyzyjny podział materiału genetycznego pomiędzy komórki potomne.. Ludzki kariotyp składa się z 23 par chromosomów.. Napisz, który z przedstawionych schematycznie rodzajów replikacji (A, B czy C) ilustruje replikację semikonserwatywną.. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 16 stron (zadania 1 - 35).. Określ, jaką ploidalność (1n czy 2n) mają struktury oznaczone na schemacie literami: A, B, C i F. Wstaw znak X w odpowiednim polu tabeli.. fazy S.Zadanie 19 (2 pkt.).. a) Zaznacz właściwe dokończenie zdania.. Wyjaénij, dlaczego proces przedstawiony na ilustracji zachodzi przed podzialem komórki..

(0-2)Na rysunku przedstawiono proces transkrypcji.

B. chromosomy homologiczne.. 10 N5743 .Na rysunku I w uproszczony sposób przedstawiono wadę wzroku - krótkowzroczność, a na rysunku II - sposób jej korygowania.Podaj, używając symboli: A, T, C, G, U, sekwencje nukleotydowe fragmentu nici RNA i fragmentu nici DNA, które zaznaczono klamrami na rysunku C. RNA: 5' 3' DNA: 5' 3' 18.2.. Na podstawie: Biologia.. (0-1) Wybierz spośród A-D i zaznacz prawidłowe dokończenie poniższego zdania.. Określ, ile chromosomów będą zawierały komórki po zakończeniu: a) I podziału mejotycznego (46) b) II podziału mejotycznego (23) 2.. C. chromosomy niehomologiczne.. Replikacja DNA jądrowego zachodzi w czasie cyklu komórkowego podczas.. Na podstawie informacji z rysunku oraz własnej wiedzy wybierz spośród A-E i zaznacz dwa zdania, które prawidłowo opisują przedstawiony proces replikacji.W liniowych chromosomach aktywnych przebiegać może wiele (tysiące) jednoczesnych procesów replikacji.. Miejsca cząsteczek DNA, w których zachodzi replikacja, noszą nazwę replikonów (jednostka replikacji, zawiera miejsce rozpoczęcia i zakończenia procesu oraz wszystkie sekwencje fizyczne do niego przylegające, które są pod jego kontrolą i replikują razem z nim).. (3pkt) Praworęczność i leworęczność są cechami dziedzicznymi, przy czym tendencja do używania prawej ręki jest cechą dominującą..

Na rysunku przedstawiono chromosom Odpowiedź na zadanie z Biologia na czasie 1.

.Na ilustracji przedstawiono proces, który zachodzi przed podzialem komórki.. Podaj nazwe procesu przedstawionego na ilustracji, a nastçpnie opisz, na czym on polega.. Ewentualny brak .Na schemacie przedstawiono cykl rozwojowy płonnika.. Miejsce na naklejkę MBI-R1_1P-082 EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 150 minut Instrukcja dla zdającego 1.. Na rysunku przedstawiono jedną z faz kariokinezy zachodzącą w komórce, która ma cztery chromosomy.. (2 pkt).Na rysunku przedstawiono parę chromosomów homologicznych z allelami dwóch genów w komórce diploidalnej, będącej komórką macierzystą gamet.. cytokineza A B za mito faza anafaza meta aza f o pr telof aza faza G 2 a G1 faz I n t er f a z a a) Uzasadnij, podając dwa argumenty, że przedstawiony na schemacie chromosom to forma DNA właściwa dla metafazy, a nie fazy G b) Wyjaśnij, dlaczego w mitozie plastydy i mitochondria ulegają podziałowi, natomiast pozostałe organelle rozpadają się i komórki potomne dziedziczą ich fragmenty.. Rysunek przedstawia schematycznie jedną z możliwości ekspresji oraz powielania informacji genetycznej.. Określ genotypy rodziców i fenotypy potomstwa (z uwzględnieniem płci) powstałego w wyniku skrzyżowania prążkowanej kury z kogutem o nieprążkowanym upierzeniu.1..

Aniaww.Na ilustracji przedstawiono chromosomy o różnych kształtach i rozmiarach.

Podwójna helisa DNA ulega rozwijaniu (odwinięciu od nukleosomów) i odsuwaniu się od siebie, następuje jej .Re: Liczba chromosomow a liczba cz. DNA.. Ponieważ wtedy następuje zagęszczenie chromatyny, co umożliwia równe rozdzielenie materiału genetycznego do komórek potomnych.. Odpowiedź uzasadnij.Na rysunku pokazano stopy: człowieka.. Na rysunku przedstawiono dwa chromosomy.. Na rysunku przedstawiono liść i różne.. Na rysunku przedstawiono organizmy (oznaczone.. Na rysunku przedstawiono sposób upakowania.. Na rysunku przedstawiono uproszczony schemat .. Na rysunku przedstawiono zależność między.. Na schemacie literami A i B.Istnieją trzy typy podziału jądra komórkowego: amitoza, mitoza i mejoza.. Występuje on pospolicie w strefie przybrzeżnej i otwartej toni wodnej zbiorników słodkowodnych.. 2n = 36 A tetraploid B C heksaploid oktaploid a) Oblicz i podaj liczbę chromosomów, dla każdej z roślin (A, B i C) przedstawionej na powyższym rysunku.Na rysunku I przedstawiono budowę jednego z rodzajów komórek, a na rysunku II - kolejne etapy pewnego zjawiska zachodzącego w takiej komórce, umieszczonej w 7% wodnym roztworze sacharozy.. U ptaków samce mają dwa identyczne chromosomy płciowe (X), samice zaś - dwa różne (X i Y), przy czym chromosom Y jest "genetycznie pusty"..

Jedna para to tzw. chromosomy płciowe.

Jedność i różnorodność, M. Maćkowiak, A. Michalak (red .. A. metafaza I mejozy B. metafaza mitozy C. anafaza I mejozy D. anafaza mitozyRysunki przedstawiają pokroje roślin z rodzaju Solanum, które posiadają różne liczby chromosomów.. Na powyższym kariotypie w pozycji 9 wydzielono przez otoczenie elipsą A. chromatydy siostrzane.. Zadanie 21.. Określ, czy praworęczni heterozygotyczni rodzice mogą oczekiwać leworęcznego potomstwa.człowieka.. a) Zaznacz poniżej (A-D) nazwę fazy kariokinezy, którą przedstawiono na rysunku.. Przed każdym podziałem komórki jej materiał genetyczny zostaje podwojony.. a) Uzupełnij tabelę, wpisując genotypy i fenotypy osobników pokolenia F1 ustalone na podstawie przedstawionych wyników.. Określ, z ilu chromatyd będzie się składał każdy chromosom po zakończeniu: a ) I podziału mejotycznego (2) b) II podziału mejotycznego (1) Chciałabym, żeby ktoś sprawdził, czy to jest dobrze .Na rysunku przedstawiono fenotypy potomstwa tych muszek, hodowanego w różnej temperaturze (15 ºC i 25 ºC).. ), Warszawa 2008, s. 169. a) Zaznacz rysunek, na którym poprawnie oznaczono końce 3' i 5' nici fragmentu cząsteczki DNA i nici syntezowanego mRNA .Zestaw 1 Genetyka Zadanie 1.. Przyporządkuj nazwy do odpowiednich struktur oznaczonych na rysunku numerami.. autor: malgosi35 » śr lut 06, 2008 20:09.. U organizmów prokariotycznych chromosomem jest pojedyncza, kolista cząsteczka DNA, u organizmów eukariotycznych liniowa cząsteczka DNA zlokalizowana w jądrze komórkowym.. Proces kopio - wania DNA nazywamy replikacją.Na poniższym rysunku przedstawiono kariotyp człowieka.. b) Wśród A-D zaznacz wniosek wynikający z przedstawionych wyników badań.4 Na rysunku przedstawiono sposób upakowania materiału genetycznego w komórce.. a) Podaj nazwy elementów budowy pantofelka oznaczonych na rysunku numerami 1 i 2.A) Podaj Nazwę Proces Przedstawionego Na Powyższym Schemacie - ID:5dfd2875ef2da.. U kobiet występują dwa identyczne zwane X a mężczyzn 1 chromosom X i jeden niewielki chromosom zwany Y. Dłogość ludzkiego DNA -ok. 2 m na komórkę.chromosomu (chromatydy, centromer), rozróżnia autosomy i chromosomy płci; 2) przedstawia strukturę podwójnej helisy DNA i wykazuje jej rolę w przechowywaniu informacji genetycznej i powielaniu (replikacji) DNA; 3) przedstawia sposób zapisywania i odczytywania informacji genetycznej (kolejność nukleotydów w DNA, kod genetyczny);Chromosom ‒ to struktura wewnątrzkomórkowa będąca nośnikiem informacji genetycznej.. Zadanie 3. chromosom • podwójna helisa DNA • chromatyna 1.. Na górę.. Na początku profazy kiedy chromosomy są jeszcze długie i cienkie każdy z nich ma dwie cząstczki DNA (po replikacji, przed podziałem), potem różnicuje się na 2 chromatydy z których każda ma 1 częsteczkę.. Struktura 1n 2n A B C F Zadanie 5. b) Podaj liczbę autosomów występujących w przedstawionym kariotypie.roślinnych - z DNA lub RNA.. Zakres podstawowy.. cytokineza replikacja DNA mitoza (0 4) Na schemacie przedstawiono cykl komórkowy (A) oraz chromosom eukariotyczny (B).. Zadanie 20 (3 pkt..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt