Wypowiedź argumentacyjna wos
  • PDF
  • 28 czerwca 2022 18:56

Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Innego świata Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i do innych tekstów kultury.. Ponieważ wymaga tego temat - odwołuję się do całości lektury.Tworzenie wypowiedzi argumentacyjnej (w formie wybranej przez zdającego, np. rozprawki lub szkicu) wymaga odniesienia się do tekstu historycznoliterackiego albo teoretycznoliterackiego, albo krytycznoliterackiego.. Unikajmy jednak lakoniczności - krótkich zdań, z których niewiele wynika.Nov 26,…

Regulamin | Kontakt